SYNLAB ja andmekaitse

SYNLAB Eesti OÜ austab teie privaatsust ning teeb omalt poolt vajaliku, et kaitsta teie isikuandmeid.

Selles privaatsusteates on sätestatud alused, millest me lähtume teie kui meie veebisaidi või ruumide külastaja või kui meie kliendi, tarnija või muu äripartneri kontaktisiku kohta kogutud isikuandmete töötlemisel. Seetõttu palume teil see privaatsusteade hoolikalt läbi lugeda.

Please read in English from HERE.

1. Teave, mida me teie kohta kogume

Võime koguda ja töödelda järgmisi andmeid teie kohta.

1.1 Andmed, mida ise meile annate. Need on teid puudutavad andmed, mille annate meile ise järgmisel moel:

   • täites ära meie veebisaidil asuvad vormid (või muud vormid, mille palume teil täita),
   • andes meile oma visiitkaardi (või muu sarnase andmekandja) või
   • suheldes meiega telefoni, posti või e-posti teel või muul viisil.

Need andmed võivad sisaldada näiteks teie nime, aadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbrit, teavet teie tööalase suhte kohta SYNLABiga ning andmeid teie kutsealase tegevuse, tausta ja huvide kohta.

 

1.2 Andmed, mida koguvad teie kohta meie veebisait ja muud süsteemid

   • Kui külastate meie veebisaiti, kogub see automaatselt teatud andmeid teie ja selle külastuse kohta, sealhulgas internetiprotokolli (IP) aadressi, mille kaudu on teie seade internetiga ühendatud, ning mõningaid muid andmeid, näiteks teie veebilehitseja tüüp ja versioon, samuti meie veebisaidi leheküljed, mida te külastate.
   • Meie veebisait võib teie seadmesse ka nn küpsiseid alla laadida. Seda on täpsemalt kirjeldatud eraldi teatises küpsiste kohta.
   • Kui vahetate meie töötajate või teiste personali liikmetega e-kirju, vestlete nendega telefoni teel või suhtlete muude elektrooniliste vahendite kaudu, salvestavad meie infotehnoloogiasüsteemid nende suhtluste üksikasjad, mis mõnikord sisaldavad ka suhtluse sisu.
   • Mõnes meie ruumis on videovalvesüsteemid (tähistatud vastavalt), mis võivad turva­ ja ohutuskaalutlustel teid filmida, kui külastate meie ruume.

 

1.3 Muud andmed. Võime koguda teatud andmeid ka teistest allikatest, näiteks järgmistel juhtudel.

Kui meil on teie esindatava organisatsiooniga töösuhe, võivad teie kolleegid või muud tööga seotud kontaktisikud anda meile teavet teie kohta, näiteks teie kontaktandmeid või andmeid teie rolli kohta asjaomases töösuhtes.

Mõnikord kogume andmeid kolmandatest isikutest esitajatelt või avalikest allikatest rahapesu vastu võitlemiseks, taustakontrollide tegemiseks või muudel sarnastel eesmärkidel ning oma äriühingu kaitsmiseks, samuti oma juriidiliste ja seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

 

2. Kuidas me teie andmeid kasutame

Võime kasutada teie andmed järgmistel eesmärkidel:

et hoida käigus, hallata ja täiustada oma veebisaiti ja ruume ning lahendada muid meie tegevust puudutavaid küsimusi;

oma juriidiliste ja regulatiivsete kohustuste täitmiseks ning õigusnõuete esitamiseks ja kaitsmiseks;

seoses meie finantseerimis- ja pangatoimingutega;

oma äriühingu ning eelkõige teie esindatava organisatsiooniga (kui te esindate mõnda organisatsiooni) loodud suhte ja sellega seotud tehingute suunamiseks, juhtimiseks, arendamiseks ja edendamiseks, näiteks turunduslikel eesmärkidel, ning

oma äriühingu kaitsmiseks pettuse, rahapesu, konfidentsiaalsuskohustuse rikkumise, küberrünnaku, intellektuaalomandina kaitstud materjali varguse ja muude finants- või majanduskuritegude eest.

 

Võime oma süsteemides teie kohta hoitavad andmed (sealhulgas teie e-kirjade ja muu meiega peetud teabevahetuse sisu ning muu asjaomase teabe) aeg-ajalt läbi vaadata, et tagada nõuetele vastavus ja kaitsta äriühingut eespool kirjeldatud viisil.

 

See võib hõlmata ka andmete läbivaatust kohtumenetluses asjakohase teabe avaldamiseks ja/või selliste andmete läbivaatust, mis on asjakohased ettevõttesisestes või -välistes järelevalve­ või kriminaalmenetlustes.

 

Kehtivate õigusaktidega lubatud ulatuses vaadatakse andmed läbi mõistlikult ja proportsionaalselt ning läbivaatuse kinnitab asjakohase taseme juhtkond. Selle tagajärjel võidakse avaldada teie andmed ametiasutustele ja kohtumenetluse osalistele, nagu on märgitud allpool.

 

Ka teie e-kirjade ja muude sõnumitega võivad tavapärasel äritegevuse juhtimise eesmärgil aeg-ajalt tutvuda muud isikud peale personali selle liikme, kellega olete kirju ja sõnumeid vahetanud (näiteks vajaduse korral juhul, kui personali asjaomane liige on töökohast eemal või SYNLABist lahkunud).

 

Töötleme teie isikuandmeid üksnes vajaduse kohaselt, et saavutada eespool märgitud eesmärgid, ning üksnes juhul, kui oleme veendunud, et meie andmetöötlus ei kahjusta teid ega teie privaatsust viisil, mis kaalub üles meie õigustatud huvi nimetatud eesmärkide täitmise vastu.

 

Erandjuhtudel peame ka õigusaktide alusel teie isikuandmeid avaldama või muul moel töötlema. Teilt andmeid paludes teavitame teid, kas taotletud andmete saamine on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks või on andmete andmine täiesti vabatahtlik, ning juhul, kui te andmete andmisest keeldute, ei järgne sellele mingeid tagajärgi. Muul juhul peaksite eeldama, et vajame andmeid oma äritegevuseks või nõuetele vastavuse tagamiseks (kooskõlas eespool tooduga).

 

Kui te ei ole kindel, miks SYNLAB vajab teilt taotletud andmeid, võtke ühendust SYNLABi esindajaga, kes teilt andmed palus, või esitage meile järelepärimine (vt kontaktid allpool).

 

3. Teie andmete avaldamine ja rahvusvaheline edastamine

Kui oleme selleks saanud teie nõusoleku või kui see on põhjendatult vajalik erinevate eespool nimetatud eesmärkide saavutamiseks, võime avaldada teie isikuandmeid:

teistele SYNLABi kontserni liikmetele;

teie kolleegidele teie esindatavas organisatsioonis;

teenuseosutajatele, kes majutavad meie veebisaiti või muid infotehnoloogiasüsteeme või kes hoiavad või töötlevad teie andmeid muul moel meie nimel (sealhulgas arstidele ja teistele tervishoiutöötajatele), rangelt konfidentsiaalse ja kaitstuna;

isikule, kes võtab üle meie ettevõtted ja varad või nende vastavad osad, või

erandjuhtudel:

    • pädevale järelevalveasutusele, süüdistuse esitamise eest vastutavale asutusele või muule ametiasutusele või kohtumenetluse osalistele mis tahes riigis või territooriumil või
    • kui meie avaldamiskohustus tuleneb õigusaktidest.

 

Teie isikuandmete avaldamisega punktis 3.1 käsitletud viisil võib kaasneda nende edastamine välisriikidesse. Kui teete meiega tehinguid Euroopa Majanduspiirkonnas (või Ühendkuningriigis pärast seda, kui Ühendkuningriik on Euroopa Majanduspiirkonnast lahkunud), peate arvestama sellega, et teie andmeid võidakse edastada riikidesse, mis asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda / Ühendkuningriiki ja kus ei kehti sama ranged andmekaitsenormid. Sellistel juhtudel tagame, et isikuandmeid teistele SYNLABi kontserni liikmetele või teenuseosutajatele edastades on meil nendega sõlmitud andmeedastuslepingud või on võetud meetmed, mille eesmärk on kaitsta teie isikuandmeid (sealhulgas on vajaduse korral sõlmitud leping, mille tingimused on selleks otstarbeks kinnitanud Euroopa Komisjon).

 

Kui soovite teada, kas punktis 3.2 märgitud lepingud on olemas, ja nende olemasolu korral tahate näha nende koopiaid, võtke meiega ühendust (vt kontaktid allpool).

 

4. Teie andmete säilitamine ja kustutamine

Kavatseme hoida teie isikuandmeid nii, et need oleks õiged ja ajakohased. Kustutame teie kohta hoitavad andmed, kui me neid enam ei vaja.

 

Me ei säilita teie andmeid kauem kui vaja, seejärel andmed kustutatakse või anonümiseeritakse. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust (vt kontaktid allpool).

 

Pange tähele, et võime säilitada mõningaid piiratud andmeid teie kohta ka juhul, kui teame, et olete lahkunud organisatsioonist, mida esindasite. Siis saame jätkata teiega suhtlemist, kui võtame teie kui mõne teise organisatsiooni esindajaga uuesti ühendust.

 

5. Teie õigused

Teil võib andmekaitsealaste õigusaktide alusel olla õigus tutvuda nende isikuandmetega, mida me teie kohta säilitame, ja teatud seotud andmetega. Võite samuti nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist või kustutamist.

 

Võite igal ajal esitada vastuväite teie isikuandmete kasutamisele otseturunduse eesmärgil ning teil võib ka mõnedel muudel juhtudel olla õigus esitada meile vastuväide kõikide teie isikuandmete või mõnede isikuandmete töötlemise kohta (ja nõuda nende kustutamist).

 

Teatud juhtudel võib teil olla ka õigus isikuandmete ülekandmisele, st õigus taotleda meilt teie isikuandmete ülekandmist teile või uuele teenuseosutajale.

 

Kui soovite kasutada mõnda eespool märgitud õigust, võtke meiega ühendust (vt kontaktandmed allpool).

 

Võite ka esitada oma riigi andmekaitseasutusele kaebuse teie isikuandmete meiepoolse töötlemise kohta (andmekaitseasutuste andmed on kättesaadavad siit: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

 

6. Kontaktandmed

Vastame hea meelega seda privaatsusteadet ja meie andmetöötlustoiminguid puudutavatele küsimustele, märkustele ja taotlustele.

 

Palun saatke e-kiri meie andmekaitsespetsialistile: andmekaitse@synlab.ee.

 

7. Käesolevate põhimõtete muutmine

Kõik selles privaatsusteates edaspidi tehtavad muudatused avaldatakse meie veebisaidil (aadress: www.synlab.com/privacy-policy). Nende saamiseks võite ka võtta meiega ühendust, kasutades järgmisi kontaktandmeid:

Muudatustega tutvumiseks palun vaadake see teade korrapäraselt uuesti läbi.

Viimati muudetud: 23.05.2018